top of page

Egyesületi Módosított Alapszabály

 

 

Az Amőba Sportegyesület alapító tagjai a 2013 október 30-án tartott alakuló közgyűlésen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a Sportól szóló 2004. évi. I. törvény rendelkezéseire is figyelemmel az az alábbiak szerint állapították meg:

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az egyesület neve: Amőba Sportegyesület

 

1.2. Sportegyesület - az e törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (2004. évi I. törvény 16. § (1).)

1.3. Az egyesület székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 27. II./6. a.

1.4.Az egyesület létrehozásának ideje: 2013. október 30. Az egyesület a jogerős bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Az egyesület működésének kezdete: az egyesület bírósági nyilvántartásba vételének napja

1.5. Az egyesület működési területe: Magyarország.

1.6. Az egyesület időtartama: az egyesület határozatlan időre jött létre.

1.7. Az egyesület önkormányzati elven működő érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

 

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

 

2.1. Az egyesület célja:

Felnőttek és gyermekek – családok – szabadidős és sport tevékenységének összefogása, olyan programok keretében, ahol főleg a gyermekek érdeklődését figyelembe véve, de minden korosztály számára tartalmas egészségmegőrző, mozgásra ösztönző kirándulásokat, túrákat, táborokat, sportversenyeket szervezünk elsősorban az alábbi sportágak területén: úszás, sí- és snowboard, kerékpártúrák, lovaglás, vitorlázás.

Az egyesület lehetőségeihez mérten gondoskodik sporteszközök beszerzéséről, sportprogramok szervezéséről és lehetővé teszi tagjai, illetve bármely érdeklődő számára az azokon való részvételt.

A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 2. §. rendelkezéseinek megfelelően

(1) A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.

(2) A versenyző a sportteljesítményéhez, illetve az elért eredményeihez igazodó mértékben igényelheti a sportszervezetétől az eredményes sporttevékenységhez szükséges felkészülési, versenyzési lehetőség biztosítását.

(3) A fogyatékos versenyző felkészülésére és versenyeire az érintett sportszövetségeknek a versenyzők egészségi, illetve fogyatékossági állapotának megfelelő külön feltételeket kell megállapítaniuk.

(4) A versenyző köteles: a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, aminek keretében tartózkodni különösen: aa) a - 4. §-ban foglaltakra is figyelemmel - doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől, ab) a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolásától, a fogadási csalástól, ac) a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők viselkedését a sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló viselkedéstől tartózkodni, b) a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés), c) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat betartani, d) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit is figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, valamint amelyik a nemzeti válogatott keretbe meghívta. Az ifjúság egészséges életmódra neveléseHátrányos helyzetű gyermekek segítése, jótékony célú rendezvények szervezése. Az egyesület a Civiltörvény 34. § (1) a. bek. előírásainak megfelelően az alábbi közfeladatokat látja el:- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével2.2. Az Egyesület,vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja. Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. (2004. évi I. törvény 17. §. (1) b).) 2.3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2.4..

Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 2.5.

Az egyesület kapcsolatot tart különböző társadalmi szervezetekkel és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére törekszik sportrendezvények szervezésén keresztül.

 

III. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban rendes tagként nem kíván részt venni. A pártoló tag csak tanácskozási joggal vesz részt a döntéshozatalban.

3.3. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésére álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

3.4 Az egyesületi tagság megszűnik:- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,- a kilépés írásbeli bejelentésével,- kizárással,- ha az Egyesület megszűnik. Kilépés:A tag kilépési szándékát köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

3.5. Kizárás:Kizárható az a tag, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat –a mulasztás jogkövetkezményeire is kiterjedő - írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével, vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartás tanúsít.A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata elnökségi ülésen történik, melyre az érintett tagot legalább 8 nappal korábban elküldött írásbeli meghívóval meg kell hívni, és lehetőséget kell számára biztosítani, hogy védekezését, bizonyítékait érdemben előadhassa. A kizárás tárgyában hozott döntést az érintettnek írásban, igazolható módon meg kell küldeni. Az Elnökség kizáró határozata ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel fordulhat jogorvoslatért az Egyesület Közgyűléséhez. A fellebbezést a legközelebbi Közgyűlés bírálja el minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével

 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

4.2.Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

4.3. Az egyesületi tag a tagdíjfizetési kötelezettségen túl semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik az egyesület tevékenységéért.

4.4. Az egyesület, illetve a tagsági jogviszony megszűnésekor a tag nem jogosult részesülni az egyesület vagyonából.

 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (VI.), amely a tagok összessége.

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, az Elnökség (VII.) irányítja és látja el.

Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (VIII.).

5.2. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

5.3. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve ez Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszonyok alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 5.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

VI. KÖZGYŰLÉS .

6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Sportegyesület közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. (2004. évi I. törvény 17. §. (1) a). ) Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a ok és cél megjelölésével írásban kéri, vagy a bíróság a közgyűlés tartását elrendelni.

6.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:- az Alapszabály megállapítása, módosítása, - az éves költségvetés meghatározása. - az Elnökség éves beszámolójának az elfogadása, - az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, felosztásának kimondása, - az Egyesület tagjainak sorából történő kizáró elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása, - az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása. - Az elnökség tagjai és az Elnök visszahívása E tisztségekből történő visszahívást bármely tag kezdeményezheti. Az Elnökség köteles a Közgyűlést 8 napon belül 30 napon belüli időpontra összehívni a tisztségviselő visszahívásának megtárgyalására, ha a visszahívást a tagok legalább 10%-a, de legkevesebb 3 tag írásban kezdeményezte. A visszahívást tárgyaló Közgyűlésre írásban - legalább 8 nappal korábban elküldött meghívóval - meg kell hívni azt a tisztségviselőt, akinek a visszahívását kezdeményezték. A Közgyűlésen lehetőséget kell adni a tisztségviselőnek arra, hogy védekezését, bizonyítékait érdemben előterjeszthesse az ellen felhozott visszahívási okkal szemben. Tisztségviselő vezető tisztségéből az alábbi esetekben hívható vissza: a. tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el, b. az Egyesület tisztségviselőjéhez méltatlan magatartást tanúsított

6.3. A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni írásban, igazolható módon, a napirendi pontok, valamint a határozati javaslatok megküldésével, határozat képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének/dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

6.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták.

6.5. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve ahol törvény vagy a jelen Alapszabály másként rendelkezik. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának és egyesülésének kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

6.6. A levelező elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

6.7 .A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében, pedig titkos szavazással hozza.

6.8. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

6.9. A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. .

 

VII. AZ ELNÖKSÉG

7.1. Az Egyesület vezető szerve a három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással négy év időtartamra választja. Az Elnökség mindhárom tagja önállóan képviseli az egyesületet, az egyesület nevében önállóan gyakorolja az aláírási jogot, és mindhármukat külön-külön önállóan megilleti az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog.

7.2. Az Elnökség évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Az ülések nyilvánosak.

7.3. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

7.4. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala. c az ügyrend elfogadása,d. az etikai szabályok elfogadása,e. tagfelvétel jóváhagyása, tag kizárása f. az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, g. az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, h.. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,

7.5. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban levő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szül.

7.6 .Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható.

 

VIII.Az Elnök

8.1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.

8.2. Az Elnök hatásköre és feladatai: - Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése. - A munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, - Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, - Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, - Az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,- Éves beszámoló, tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,- a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalnak csak a személyiségi és adatvédelmi jogról szóló törvény rendelkezései lehetnek korlátai, - Távolléte esetén az elnökség egy tagja helyettesíti,

 

IX. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

9.1.Az egyesület képviseletére az elnök, és a két elnökségi tag jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt bármelyikük önállóan tehet. A képviselők önállóan rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.

 

X.AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

10.1. Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

10.2. Az Egyesület tagdíjakból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

10.3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagdíjnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok és a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

10.4. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

10.5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

10.6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

10.7. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

10.8. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

10.9. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; 10.10. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. törvény az irányadó

10.11. Az Egyesületet a tagok elsőslegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

 

XI.AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

11.1. Az egyesület megszűnik, ha a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

11.2. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

11.3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése után vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

11.4 A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. (2004. évi I. törvény 17. §. (6). )

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1.Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

12.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Civiltörvény, a Ptk., a sportról szóló 2004. évi I. törvény valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

 

Ezt az alapszabályt az egyesület 2013.10.30. napjára összehívott közgyűlésen fogadta el.

Budapest, 2013. október 30.

 

.............................................. Németh Eszter elnök

 

 

Záradék:Igazolom, hogy az Alapszabály szövege megfelel a 2013. október 30-i alakuló közgyűlésen elfogadott szövegnek, tartalmának.

ellenjegyzem:

Kelt: Budapest, 2013. október 30. dr. Dorka Enikő (ügyvéd)

 

 

 

IGAZOLÁS

 

Alulírott Németh Eszter, az Amőba Sportegyesület elnöke, tanúsítom, hogy   

………………………………………………………………………a(z)………………………………………………………………………………………………………….. Iskola …….. osztályos tanulója, hetente …….. alkalommal edzéseinken részt vesz.

(Az igazolást 1 sportoló részére állítottam ki)

edzeslatogatas igazolas

 

ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről:

Szervezet neve:

Székhely:

Adószám:

Képviselő:

Önkéntes nyilvántartási szám:

(továbbiakban: Fogadó szervezet),

 

valamint:

Név:

Lakcím:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

(a továbbiakban: Önkéntes) között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

 

I. A megállapodás tárgya, az önkéntes  jogviszony időtartama

 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 2014….. napjától kezdődően  …..napjáig határozott  időtartamra a fogadó szervezet az önkéntessel a 2. pontban megjelölt önkéntes tevékenység végzésre jelen szerződéssel közös megegyezéssel megállapodást köt.

 

Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, a módosítás- kiegészítés
és a megszüntetés is csak írásban érvényes.

 

II. A közérdekű önkéntes tevékenység tartalma

 

2. Az önkéntes a fogadó szervezetnél az önkéntes szerződés ideje alatt a következő feladatok elvégzését vállalja:

 

-           a szervezet tevékenységében aktívan  részt vesz,

-           rendezvények lebonyolításában közreműködik,

-            az eseményeken résztvevő gyermekek felügyeletét ellátja,

-            a réztvevők úszásoktatását elvégzi.

 

III. A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye

 

3. A tevékenység ellátásának helye:....................................................................................t.

 

IV. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő,
pihenőidő

 

4. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő: Az önkéntes vállalja, hogy hetente / havonta .......................................................... órát a fogadó szervezet rendelkezésére áll.

 

5. Az önkéntest megilleti heti két egymást követő szabadnap
és havonta 2 nap szabadság, melyet a fogadó szervezettel illetve az irányítóval előzetes egyeztetést követően vehet igénybe.

 

V. A felek jogai és kötelezettségei

 

A fogadó szervezet jogai és kötelezettségei:

 

6. A fogadó szervezet tájékoztatja az önkéntest, hogy vele szemben az önkéntes tevékenység végzésével kapcsolatban az irányítást..................................................................................végzi.

 

7. A fogadó szervezet az alábbi formában és mértékben – ellenszolgáltatásnak nem minősülő – juttatásokat biztosítja az önkéntesnek:

 

 

 

 

 

Vagy: az önkéntes tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi

 

8. A fogadó szervezet köteles biztosítani

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,

b) a szükséges pihenőidőt,

c)31 a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését

 

Fogadó szervezet kötelezettsége gondoskodni arról, hogy
a fogadáshoz szükséges minden gyakorlati feltétel az önkéntes érkezése előtt teljesüljön.

 

9. A fogadó szervezet köteles az önkéntes szerződés aláírásával egyidejűleg az önkéntes rendelkezésére bocsátani egy részletes tevékenység-leírást, melyben a fogadó szervezet rögzíti
az elvárásokat, a felelősségi köröket, az önkéntes heti munkaidejét, a koordináló szervezet által
az önkéntesnek nyújtott juttatásokat, továbbá, hogy milyen képzéseken kell az önkéntesnek majd részt vennie és ki lesz a mentora.

 

10. A fogadó szervezet tájékoztatja az önkéntest (a 2005. évi LXXXVIII. törvény vonatkozó szabályai alapján) – az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint
a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében – köteles az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezetni.

 

Az önkéntes jogai és kötelezettségei:

 

11. Az önkéntes köteles tiszteletben tartani a fogadó szervezet szervezeti és működési rendjét, egészségügyi és biztonsági előírásait.

 

12. Az Önkéntest köteles megbízhatóan viselkedni.

13. Az Önkéntes kötelessége, hogy tanácsot, útmutatást kérjen, ha szükséges.

 

14. Az önkéntes kijelenti, hogy a fogadó szervezet a feladatkörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette, a tevékenység-leírást a jelen önkéntes szerződés aláírásával egyidejűleg az önkéntes részére átadott, melyet az önkéntes aláírásával elismer.

 

15. Az Önkéntes köteles tájékoztatni a fogadó szervezetet minden olyan problémáról, nehézségéről, ami veszélyezteti a vállalt önkéntes tevékenység megvalósulását.

 

16. Az Önkéntesnek vigyáznia kell minden rendelkezésére bocsátott eszközre, amelyet számára biztosítanak.

 

17. Az Önkéntes köteles

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott szemé-lyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

 

18. Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni,
ha annak végrehajtása az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, jogszabályba vagy az önkén-tes szerződésbe ütközik.

Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem-felhívási kötelezettségének eleget tett.

 

VI. Az önkéntes által okozott kár

 

19. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a jelen megállapodás szerinti Fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, – az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

 

20. Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta.

A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott.

 

VII. Az önkéntes szerződés megszűnése

 

21. Az önkéntes szerződés megszűnik

a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával,

b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy esetén halálával,

c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével,

d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, feltétel bekövet-keztével,

e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel,

f) felmondással,

g) az önkéntesek foglalkoztatásának – a közérdekű önkéntes tevé-kenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény 13. § (3) bekezdése szerinti – megtiltásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésével.

 

22. Az önkéntes szerződést – ha jogszabály vagy az önkéntes szerző-dés másként nem rendelkezik – bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.

 

23. Minden vitás kérdésben, amit jelen szerződés nem rendez,
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény, a PTK vonatkozó részei irányadóak.

 

Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás után helybenhagyólag aláírják.

 

Kelt,……………………………..

 

 

 

 

Fogadó szervezet                                            Önkéntes

 

onkentes szerzodes

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

AMŐBA SPORTEGYESÜLET PÁRTOLÓ TAGSÁGI  NYILATKOZAT

 

Alulírott kijelentem, hogy a mai naptól az az AMŐBA Sportegyesület (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 27. 2. emelet 6.)  pártoló tagja kívánok lenni.

Az egyesület alapszabályában foglalt célkitűzésekkel egyetértek, és a megvalósításukban pártoló tagként kívánok részt venni.                                                                                                             

Név:                                                                                                                             

Születéskori név:                                                                                                               

születési hely és idő:                                                                                                                                                        

Lakcím:                                                                                                                                                         

E-mail cím:

Telefonszám:

 

Az  AMŐBA Sportegyesület  (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 27. 2. emelet 6.)  alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát megismertem, elfogadom, és betartom.  Vállalom, hogy az alapszabályban rögzített célok eléréséhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújtok minimum az egyesület szabályaiban előírt mértékben. A pártolói tagdíjat a mindenkor érvényes szabályozás szerint megfizetem. Tudomásul veszem, hogy belépésem után rám az Egyesület alapszabályában a pártoló tagra megállapított szabályok vonatkoznak.

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az Egyesület  a jogszabályoknak megfelelő módon nyilvántartsa, és kezelje.

Budapest, 2015.

                                                                

                                                                             ................................................           

                                                                                          belépő tag aláírása

 

partolo tagsagi nyilatkozat

IGAZOLÁS

 

Alulírott Németh Eszter az Amőba Sportegyesület elnöke tanúsítom, hogy ……………………………………………………………… edzője jelenlétében, 200 métert folyamatosan leúszott.

 

 

 

Budapest, 201……..

                                                                           Németh Eszter

                                                                                     P.H. 

uszastudas igazolas

2014. évi Egyesületi Beszámoló

 

Az Amőba Sportegyesületet 2013. november 26-án 10 taggal bejegyezte a bíróság.

A május végén leadandó gazdasági mérleget adószám hiányában elmulasztottuk leadni.

A könyvelő szerint ezzel nem követtünk el hibát. Júniusban szerezte meg adószámát.

Ezt követően sávbérleti szerződést kötött az Országos Rehabilitációs Intézettel, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, A Csalógány gyógypedagógiai Intézettel, A Delfin kft. vel, az Adina Hotellel.

A nyár folyamán sikeresen lefolytattunk különböző tematikájú napközis és bentlakásos táborokat, intenzív úszótanfolyamokat. Szintén a nyár folyamán megszereztük az engedélyt az Emberi Erőforrás Minisztériumától, így önkénteseket foglalkoztató szervezetté váltunk.

Számos oktató élt ezzel a lehetőséggel és foglalkozik a nálunk sportoló gyerekekkel önkéntes szerződéssel.Sikeresen megkezdtük a 2014/15-es tanévet 5 oktatási helyszínen. Szoros kapcsolatot ápolunk a KSI-SE vízilabda szakosztályával így megkezdődött az úszó-vízilabda program testnevelés óra keretében amihez jelenleg egy osztály csatlakozott.

Jelenleg az egyesület tagjai közül három főnek van munkaszerződése az egyesülettel. Ketten egyéni vállalkozóként egy fő pedig kft.-ként számláz az egyesületnek.

2014 november 26-án zajlik az első elnökségi és egyesületi közgyűlés.

Budapest, 2014.11.26.

2014 evi beszamolo

2015 évi Egyesületi Beszámoló

 

Az Amőba Sportegyesületet 2014. november 26-án megtartotta első közgyűlését és elnökségi ülését.

A tagok száma nem bővült a tisztségek nem változtak az alakuló üléshez képest.

Az Egyesület előző évi terveiben szerepelt 2014 decemberében egy jótékonysági rendezvény, ami kedvezményezett intézmény vezetői döntése miatt elmaradt.

A 2015. februári sí tábor pedig érdeklődés hiányában maradt el.

A májusra tervezett házi úszóverseny egyben jótékonysági rendezvény is lett, ami minden szempontból sikerként könyvelhető el. Nemcsak a saját tanítványaink szerepeltek nagy létszámban sikeresen, de sikerült sérült gyerekeknek is programot, versenyzési élményt és segítséget nyújtani.

A május végén a törvényeknek eleget téve leadtuk a NAV felé a beszámolót, ami mindenki számára nyilvános.

Sávbérleti szerződéseink száma nem bővült, következésképp az egyesületi tevékenységünk lebonyolításának helyszínei is maradtak a tavalyiak: A Országos Rehabilitációs Intézettel, a Fővárosi Vízművek Zrt. Sporttelepe, a Csalógány Gyógypedagógiai Intézet, a Radnóti utcai tanuszoda és az Adina Hotel.

A nyár folyamán sikeresen lefolytattunk különböző tematikájú napközis táborokat, intenzív úszótanfolyamokat. Táborainkban lehetőséget biztosítottunk középiskolásoknak a kötelező közmunka teljesítésére.  

Sikeresen megkezdtük a 2015/16-os tanévet 5 oktatási helyszínen.

Jelenleg az úszó-vízilabda programunk testnevelés óra keretében szünetel.

Az Amőba S.E. tagjai közül továbbra is három főnek van munkaszerződése az egyesülettel, viszont a dolgozói létszám októbertől két alkalmazottal bővült. E mellett továbbra is önkéntesek segítik munkánkat.

Az egyesületi tagdíj fizetés kötelezettségének mindenki eleget tett.

2015 november 7-én zajlik az éves elnökségi és egyesületi közgyűlés.

 

Budapest,  2015.11.7.

2015 evi beszamolo
2016 beszámoló

2016. évi egyesületi beszámoló

2017. évi egyesületi beszámoló

2017 beszámoló
2020 beszámoló

2020. évi egyesületi beszámoló

2021. évi egyesületi beszámoló/kiegészítés

2021 beszámoló
bottom of page